48 lượt xem

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Kỳ tích và sự lựa chọn đẹp nhất

Video ngon co gio dua tap 10

ngon co gio dua tap 10

Mỗi thành công trong cách mạng Việt Nam đều đi kèm với sự đóng góp của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã tổ chức và lãnh đạo mọi chiến thắng. Đối diện với những nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ đã công tâm xác định đúng đắn và đồng sáng tạo đường lối, chiến lược và sách lược để đưa cách mạng từ thành công này đến thành công khác.

Tìm đúng con đường cách mạng

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc trong chủ nghĩa Mác – Lênin, xác định đúng đắn lối đi cách mạng, đưa dân tộc vào thời kỳ mới của độc lập dân tộc liên kết với chủ nghĩa xã hội. Trước năm 1930, khi chưa có Đảng, đất nước ta chìm đắm trong ách thống trị, áp bức hơn 80 năm của chủ nghĩa thực dân Pháp và hàng trăm năm của chế độ phong kiến thối nát. Trước đó, các phong trào đấu tranh của các giai cấp khác đều gặp thất bại do thiếu một đường lối chính trị đúng đắn. Chỉ có phong trào cách mạng của giai cấp công nhân liên kết với giai cấp nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đạt được những thành công vang dội.

Xem thêm  Những Bài Hát Về Cô Giáo Cho Trẻ Mầm Non Hay Nhất

Sự lựa chọn đúng đắn của Hồ Chí Minh

Lựa chọn đúng đắn của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong con đường cách mạng Việt Nam gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Hồ Chí Minh. Từ một người yêu nước đã trở thành người theo chủ nghĩa Mác – Lênin và cách mạng Tháng Mười Nga, ông sớm nhận ra rằng, “Đây là chủ nghĩa đúng đắn, chắc chắn nhất, là chủ nghĩa cách mạng nhất – chủ nghĩa Mác – Lênin, một học thuyết cách mạng và khoa học nhất về con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản.” Hồ Chí Minh đã tự nắm bắt được những bài học từ thực tiễn và tiếp thu chân lý khoa học để đi đến kết luận rằng chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới có thể cứu rỗi nhân loại, mang lại sự tự do, công bằng, tình yêu đồng loại, đoàn kết, hạnh phúc cho toàn thế giới.

Đúng đắn và sáng tạo

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn bám sát thực tiễn cách mạng, phân tích sâu sắc tình hình để xác định đúng đắn nhiệm vụ, phương pháp cách mạng thích hợp để đưa đất nước tiến lên giành nhiều chiến thắng to lớn. Đầu thế kỷ XX, Việt Nam là một nước thuộc địa, nửa phong kiến, chính sách áp bức và bóc lột tàn ác của chủ nghĩa thực dân Pháp đã tạo ra những mâu thuẫn quyết liệt giữa dân tộc Việt Nam và chủ nghĩa thực dân. Những mâu thuẫn này chỉ có thể được giải quyết thông qua con đường cách mạng bạo lực và cách mạng liên tục, cách mạng “đến nơi”. Đảng ta đã xác định mối quan hệ chặt chẽ giữa các nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam độc lập dân tộc, dân chủ gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm  Score Hero 2022 Mod Apk Hack: Cùng trở thành Siêu sao bóng đá!

Luôn nhạy bén và sáng tạo

Đảng luôn nhạy bén và sáng tạo, bám sát tình hình để xác định đúng đắn nhiệm vụ và phương pháp cách mạng phù hợp để đưa đất nước tiến lên giành nhiều chiến thắng to lớn. Trong thực tế, Đảng luôn kết hợp chặt chẽ giữa việc chuẩn bị lực lượng và nắm vững thời cơ. Khi thời cơ đến, Đảng đã biết bắt lấy nó, tổ chức và động viên mọi người cả nước đứng lên đấu tranh giành chiến thắng. Đảng ta đã xác định rõ mối quan hệ khăng khít giữa các nhiệm vụ chiến lược của cách mạng: đấu tranh độc lập dân tộc, dân chủ kết hợp với xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cập nhật tình hình và đưa ra những quyết định đúng đắn để thắng lợi trong cuộc đấu tranh cách mạng.

Bám sát cách mạng và khoa học

Đảng luôn nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trải nghiệm thực tiễn để có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và tạo ra những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Đối diện với những khó khăn và thách thức, Đảng ta luôn “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật” và kiên quyết sửa chữa, tổng kết và rút ra bài học từ cả thành công lẫn thất bại. Chính nhờ sự tự đổi mới, tự điều chỉnh và sự nhiệt huyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà thành công của cách mạng Việt Nam trong thời gian 25 năm qua đã chứng minh rằng con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta là hoàn toàn có tương lai và không thể bị phủ nhận.

Xem thêm  Đề Thi Tin Học Lớp 4 Học Kì 1

Đảng ta sẽ tiếp tục thành công

Hơn 25 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự tin, thông minh và có sự trưởng thành của một Đảng cách mạng, và luôn biết cách tự đổi mới, điều chỉnh và tạo ra động lực mạnh mẽ để làm nên những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Với những phương hướng cơ bản đã được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chúng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên, đạt được nhiều chiến thắng to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước. Đường lối của Đảng ta là đúng đắn, tiến bộ và đáng ngưỡng mộ. Chúng ta phải giữ vững lý tưởng cộng sản, luôn độc lập, sáng tạo, trung thành với lợi ích của nhân dân và bám sát thực tiễn cuộc sống. Chỉ có cách mạng chủ nghĩa mới có thể mang lại cho chúng ta sự giàu có, sức mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Đảng ta, do dân và vì dân sẽ xây dựng một đất nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, để dân ta và cho dân ta.

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.