52 lượt xem

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh cực chuẩn!

de thi tiếng anh lớp 6

Bộ 4 đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 6 có đáp án dưới đây là những tài liệu quý giá trong bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm học 2023 – 2024. Đề thi gồm 4 bài kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 6 có đáp án, được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh đã học hiệu quả.

Bộ đề thi tiếng Anh cuối kì 1 lớp 6 có đáp án sách mới năm 2023

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh sách mới bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các bạn học sinh lớp 6 nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 chương trình mới được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 6 như: tiếng Anh lớp 6 Global Success; tiếng Anh lớp 6 Friends plus; tiếng Anh lớp 6 Smart World.

Để xem chi tiết từng bộ đề thi, bạn có thể truy cập vào đường link tại đây.

Sách tiếng Anh 6 Global Success – Kết nối tri thức

 • Đề cương tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success
 • Đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 Global success Online số 1
 • Đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 Global success Online số 2
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success số 2
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success số 3
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success số 4
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success số 5
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Global Success số 6
Xem thêm  Cluedo Apk - Phá giải bí ẩn với Cluedo MOD APK

Sách tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

 • Đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Online số 1
 • Đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Online số 2
 • Đề cương tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World số 2
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World số 3
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World số 4
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World số 5
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World số 6
 • Bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 i-Learn Smart World

Sách tiếng Anh 6 Friends plus – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 Friends plus Online số 1
 • Đề thi học kì 1 tiếng Anh 6 Friends plus Online số 2
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Friends plus số 3
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 1 Friends plus số 4

4 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 6 có đáp án – Đề số 1

Find the word which has a different sound in the underlined part.

 1. A. come
  B. month
  C. mother
  D. open

 2. A. hope
  B. homework
  C. one
  D. post

 3. A. brother
  B. judo
  C. going
  D. rode

 4. A. cities
  B. watches
  C. dishes
  D. houses

 5. A. grandparents
  B. brothers
  C. uncles
  D. fathers

Choose the best answer (A, B, C or D).

 1. They are moving __ a new apartment ___ the city centre soon.
  A. at – at
  B. from – in
  C. to – in
  D. to – from

 2. There are some dirty dishes ___ the floor.
  A. on
  B. with
  C. in
  D. for

 3. My bedroom is ____ the bathroom.
  A. under
  B. in
  C. on
  D. next to

 4. There aren’t any pillows _____ the bed.
  A. from
  B. on
  C. behind
  D. in front of

 5. Can you ___ me the book, please?
  A. move
  B. pass
  C. have
  D. turn

 6. Nga is ____ the phone, chatting ____ friends.
  A. on – with
  B. on – on
  C. to – with
  D. to – to

 7. My best friend is kind and _____. He often makes me laugh.
  A. funny
  B. nice
  C. shy
  D. boring

 8. The film is very ____ and we can’t see all of it.
  A. Wonderful
  B. easy
  C. exciting
  D. boring

Xem thêm  20+ Câu nói ngắn gọn, ý nghĩa trong cuộc sống

Complete the sentences with the Present simple or the Present continuous form of the verbs.

 1. They often (visit) their parents in the holidays.
 2. We (speak) French at the moment.
 3. I (watch) TV about 3 hours a day.
 4. My family usually (go) to the movies on Sunday.
 5. Look at the girl! She (ride) a horse.

Read the following passage and answer the questions.

Hi. I’m Mary. I have lots of friends and we learn many subjects at school. In the morning, I have lessons from seven thirty to eleven. At break time, I often play badminton with my friends or chat. In the afternoon, I often read books in the library. After dinner, I watch TV and do my homework. I usually go to bed at 10. I always get up early in the morning so I never go to school late.

 1. What time do Mary’s lessons finish? ->……………………………………………………………
 2. What does she often do in the afternoon? -> ……………………………………………………….
 3. Does she usually go to bed at 10.30? ->……………………………… ………………………….
 4. Why does she never go to school late? -> …………………………………………………………..
 5. What time do Mary’s lessons start? ->…………………………………………………………………

Đáp án Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh
Find the word which has a different sound in the underlined part.
1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – A;

Choose the best answer (A, B, C or D).
1 – C; 2 – A; 3 – D; 4 – B;

5 – B; 6 – A; 7 – A; 8 – D;

Complete the sentences with the Present simple or the Present continuous form of the verbs.
1 – visit; 2 – are speaking; 3 – watch; 4 – goes; 5 – is riding;

Xem thêm  Những Nhận Định Văn Học Hay - Kỳ 1: Thơ

Read the following passage and answer the questions.
1 – They finish at eleven o’clock.
2 – She often reads books in the library.
3 – No, she doesn’t.
4 – Because she always gets up early.
5 – They start at seven thirty.

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.