26 lượt xem

Bộ 8 đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 6 có đáp án năm 2023 – 2024

đề thi giữa kì 2 tiếng anh lớp 6
đề thi giữa kì 2 tiếng anh lớp 6

Nhanh tay, tải miễn phí bộ đề thi hay! VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô bộ 8 đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6. Đây là bộ đề thi hay mà chúng tôi đã chọn lọc kỹ càng từng đề thi, hệ thống rõ ràng lại phần nội dung, bám sát chương trình học của các bạn. Mời các bạn tải về để ôn tập, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới.

* Xem thêm đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn tiếng Anh 6 mới nhất tại:

Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2022

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 sách mới

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án năm 2023 – 2024 bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 mới khác nhau được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh lớp 6 nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Click vào từng đường link & download tài liệu:

1. Sách tiếng Anh lớp 6 – Global success Kết nối tri thức

 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 Kết nối tri thức số 3
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 Kết nối tri thức số 2
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 Kết nối tri thức
 • 5 Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 Global Success
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 Global Success
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 Global Success số 2
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 Global Success số 3
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 Global Success số 4
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 Global Success số 5

2. Sách tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World

 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 i-Learn Smart World số 7
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 i-Learn Smart World số 6
 • Bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 i-Learn Smart World
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 i-Learn Smart World
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 i-Learn Smart World số 2
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 i-Learn Smart World số 3
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 i-Learn Smart World số 4
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 i-Learn Smart World số 5

3. Sách tiếng Anh lớp 6 Friends plus – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 Friends plus
 • Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 Friends plus số 2

Bộ đề thi giữa kì 2 tiếng Anh 6 có đáp án

I. Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 6 có đáp án – Đề số 1

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from that of the others.

1. A. design B. swim C. behind D. find

2. A. weather B. feather C. brother D. author

3. A. near B. clear C. learn D. career

4. A. match B. square C. badminton D. grandfather

Choose the best answer to complete each sentence.

1. ________ eat too much salt. It’s not good for you.

A. Do B. Please C. Don’t D. Can’t

2. As it doesn’t snow in Viet Nam, we cannot ________ skiing.

A. play B. do C. make D. go

3. “ I’ve just received a present from my mother.” – “ ………………………!”

A. Really B. Thank you C. Congratulations D. Well

4. Many girls and women ________ aerobics to keep fit.

A. play B. went C. do D. go

5. ________ the programme is late, we will wait to watch it.

A. Because B. Although C. When D. So

6.This is the________building in the town .

A. beautifully B. most beautiful C. more beautiful D. beautifulest

Give correct form of the verbs in the brackets to complete the following sentences.

1. Ba (not/ do) ______ his homework last night.

2. You (watch) ______ the football match on TV last night?

3. Peter never (see) ______ a giraffe.

Read the postcard and choose the word from the box that best fits the blank space.

visited – but – weather – delicious

Hi Alice,

Ha Noi is a great city. The (1) ………… is fine. It’s sunny all the time. The food is cheap and (2) ………… The people here are friendly and hospitable. The hotel where we’re staying is small (3) ………… comfortable. Yesterday we (4) …………. the Temple of Literature, Sword Lake and the Art museum. I have eaten Banh Tom today. I love it! Tomorrow we are going to Ngoc Son Temple and Dong Xuan market.

Wish you were here!

Your friend,

Mark

Fill in each blank with one, two or three words to complete the following sentences.

Television watching influences children a lot. American children often spend from three to four hours a day watching TV. Some of them spend more time watching television than studying in the classroom. While television can entertain and inform our children of news and real knowledge, it may also influence them in bad ways. Time spent on watching television takes away their important activities such as reading books, playing outdoor sports, doing homework, having family gatherings and developing social skills. Children can also learn incorrect or inappropriate information from television. If children watch TV a lot, they may have lower grades at school, read fewer books and do less exercise or even be overweight.

1. Children in the USA often spend from …………………………. hours a day watching TV.

2. Television can …………………………. and provide information for children.

3. Watching TV can take time away from …………………………. activities for children.

4. Kids can learn incorrect and unsuitable …………………………. on TV.

5. Watching TV a lot may make students have …………………………. marks at school.

ĐÁP ÁN

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from that of the others.

1 – B; 2 – D; 3 – C; 4 – D;

Choose the best answer to complete each sentence.

1 – C; 2 – D; 3 – C;4 – C; 5 – B; 6 – B;

Give correct form of the verbs in the brackets to complete the following sentences.

1. Ba (not/ do) ___didn’t do___ his homework last night.

2. You (watch) ___Did you watch___ the football match on TV last night?

3. Peter never (see) __has never seen____ a giraffe.

Read the postcard and choose the word from the box that best fits the blank space.

1 – weather; 2 – delicious; 3 – but; 4 – visited

Fill in each blank with one, two or three words to complete the following sentences.

1. Children in the USA often spend from …………….three to four…………… hours a day watching TV.

2. Television can ……………..entertain………….. and provide information for children.

3. Watching TV can take time away from ………………….outdoor……… activities for children.

4. Kids can learn incorrect and unsuitable ……………information……………. on TV.

5. Watching TV a lot may make students have ……………..lower………….. marks at school.

Google dịch

Xem truyền hình ảnh hưởng đến trẻ em rất nhiều. Trẻ em Mỹ thường dành từ ba đến bốn giờ mỗi ngày để xem TV. Một số em dành nhiều thời gian xem tivi hơn là học trên lớp. Mặc dù truyền hình có thể giải trí và cung cấp cho con em chúng ta tin tức và kiến thức thực tế, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến chúng. Thời gian dành cho việc xem tivi lấy đi các hoạt động quan trọng của trẻ như đọc sách, chơi thể thao ngoài trời, làm bài tập về nhà, họp mặt gia đình và phát triển các kỹ năng xã hội. Trẻ em cũng có thể tìm hiểu thông tin không chính xác hoặc không phù hợp từ truyền hình. Nếu trẻ em xem TV nhiều, chúng có thể bị điểm kém ở trường, đọc ít sách hơn và ít tập thể dục hơn hoặc thậm chí là thừa cân.

II. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 giữa kì 2 chương trình mới có đáp án – Đề số 2

I. Circle the word of which the underlined part is pronounced differently from the others. (1pt)

1. A. openB. flowerC. closeD. nose2. A. tablesB. watchesC. matchesD. houses3. A. appleB. mapC. manD. water4. A. betweenB. behindC. nextD. me

II. Choose the correct answer for each sentence. (2pts)

1. What ……………………….. is her hair?

A. color

B. number

C. length

D. name

2. I’d like some rice I’m ………………………….

A. thirsty

B. thin

C. hungry

D. full

3. …………………………. sports do you play?

A. Which

B. What

C. How

D. Who

4. He …………………………very tired and thirsty.

A. feel

B. to feel

C. feeling

D. feels

5. She ……………………….. her motorbike at the moment.

A. ride

B. rides

C. is riding

D. are riding

6. What is there ……………………….. lunch?

A . to

B. for

C. in

D. at

7 …………………………… rice does his father want?

A. How many

B. How much

C. What

D. Which

8. What would you …………………………….?

A. want

B. need

C. do

D. like

III. Give the correct form of the verbs in brackets. (1pt)

1. He (feel) …………………………… hot and thirsty. He would like some cold water.

2. Look! She (play) …………………………….. football.

3. They (not ride) …………………………….. a bicycle to school every day. They walk.

4. Lan is hungry. She would like (eat) ………………………….. some noodles.

IV. Match the column A with column B. (2pts)

A

B

Answer

1. a bottle of

2. a packet of

3. a bar of

4. a kilo of

a. cooking oil

b. rice

c. tea

d. soap

1. …….

2. …….

3. …….

4. …….

V. Read the text then answer the questions. (2pts)

Lan has three meals a day: breakfast, lunch and dinner. She usually has breakfast at home. She has bread, eggs and milk for breakfast. At school, Lan and her friends have lunch at half past eleven. They often have fish or meat and vegetables for lunch. Lan has dinner with her parents at home at seven o’clock. They often have meat, fish or chicken and vegetables for dinner. After dinner, they eat some fruit and drink tea. Lan likes dinner because it is a big and happy meal of the day.

Xem thêm  Tải Game Hay Day

1. How many meals does Lan have a day?

->……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Do Lan and her friends have lunch at home?

->……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Who does Lan have dinner with?

->……………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Why does she like dinner?

->……………………………………………………………………………………………………………………………….

VI. Rearrange the words to make correct sentences. (2pts)

1. doing/ I/ in/ the library/ am/ homework/ my/.

->………………………………………………………………………………………………………………………………

2. you/ what time/ go/ school/ do/ to/?

->………………………………………………………………………………………………………………………………

3. in/ my father/ often/ the evening/ watches/ television/.

->………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ba and his mother/ in/ Are/ living room/ the/?

->………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Circle the word of which the underlined sound is pronounced differently from the others (1pt) 0.25pts/ a correct answer.

1. B; 2. A; 3. D; 4. C;

II. Choose the correct answer for each sentence. (2pts) 0.25pt/ a correct answer.

1. A; 2. C; 3. A; 4. D;

5. C; 6. B; 7. B; 8. D;

III. Give the correct form of the verbs in brackets. (1 pt) 0.25pt/ a correct answer.

1. feels ; 3. don’t ride;

2. is playing; 4. to eat;

IV. Match the column A with column B. (2pts) 0.5pt/ a correct answer.

1. a; 2. c; 3. d; 4. b;

V. Read the text then answer the questions: (2pts) 0.5pts/a correct answer.

1. (Lan) She has three meals a day.

2. No, they don’t.

3. (Lan) She has dinner with her parents.

4. Because it is a big and happy meal of the day.

Hướng dẫn dịch

Lan ăn ba bữa một ngày: bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Cô ấy thường ăn sáng ở nhà. Cô ấy có bánh mì, trứng và sữa cho bữa sáng. Ở trường, Lan và các bạn ăn trưa lúc 11 giờ rưỡi. Họ thường ăn cá hoặc thịt và rau cho bữa trưa. Lan ăn tối với bố mẹ ở nhà lúc bảy giờ. Họ thường ăn thịt, cá hoặc thịt gà và rau cho bữa tối. Sau bữa tối, họ ăn một ít trái cây và uống trà. Lan thích bữa tối vì đây là bữa ăn thịnh soạn và vui vẻ trong ngày.

VI. Rearrange the words to make correct sentences (2pts) 0.5 pt/ a correct answer.

1. I am doing my homework in the library.

2. What time do you go to school?

3. My father often watches television in the evening.

4. Are Ba and his mother in the living room?

III. Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 có đáp án – Đề số 3

I. Listening: (2.5 pt)

Listen and choose the best answer for each of the following questions:

1. Where does the young girl want to go with her father?

A. to the park

B. to the movies

C. to the swimming pool

2. Who are they going with?

A. the girl’s mother

B. the girl’s best friend

C. the girl’s older brother

3. Based on the conversation, what time will they most likely leave?

A. 9:30 AM

B. 12:45 PM

C. 2:00 PM

4. What does the girl want to do later?

A. She wants to walk to the ice cream store.

B. She wants to swim at the park.

C. She wants to go down to the beach.

5. What does the father suggest they do at the end of the day?

A. go to a restaurant

B. watch a fireworks display

C. play a board game

II. Reading: (2.5 pt)

Read the passage then decide the statements true or false:

Quang is a gymnast. He is tall and thin. He has short black hair. His eyes are brown. He has a round face and thin lips. Quang is having dinner at the moment. He is eating fish. He often has fish, meat and vegetables for dinner. After dinner he eats bananas. Then he drinks orange juice. He feels full after dinner.

…………….1. Quang is a student.

…………….2. Quang is short and big.

…………….3. He has short hair.

…………….4. His hair is white.

…………….5. He has brown eyes.

…………….6. Quang’s face is round and his lips are full.

…………….7. Quang is having a bath at the moment.

…………….8. He is eating vegetables.

…………….9. He often has dinner with fish, meat and vegetables.

……………10. Quang feels hungry after dinner.

III. Language focus: (2.5 pt)

Match a question in column A with an answer in column B:

AB

1. What’s the weather like in the spring?

2. What weather do you like?

3. What do you do when it’s cold?

4. How often do you play volleyball?

5. When do you often go swimming?

6. Where do you go fishing?

7. Who do you usually play badminton with?

8. What are you doing?

9. How do you go to school?

10. Which sport do you play?

a. I play it once a week.

b. I usually play with my sister.

c. It’s warm.

d. I play soccer.

e. I often play basketball when it’s cold.

f. I often go swimming on the weekends.

g. I like cool weather.

h. I go fishing in the river near my house.

i. I’m jogging.

j. I walk.

1- 2- 3- 4- 5-

6- 7- 8- 9- 10-

IV. Writing: (2.5 pt)

Write the activities you do in four seasons.

In the spring, I often…………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Listening: (2.5 pt)

1. B; 2. A; 3. C; 4. C; 5. A;

II. Reading: (2.5 pt)

Read the passage then decide the statements true or false:

1. F; 2. F; 3. T; 4. F; 5. T;

6. F; 7. F; 8. F; 9. T; 10. F;

III. Language focus: (2.5 pt)

Match a question in column A with an answer in column B:

1. c; 2. g; 3. e; 4. a; 5. f;

6. h; 7. b ; 8. i ; 9. j; 10. d;

IV. Writing: (2.5 pt)

IV. Đề thi giữa kỳ 2 lớp 6 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án – Đề số 4

A. LISTENING

Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (2.0 pts)

1. I often go swimming in winter. F

2. It’s very cool in winter.

3. He goes sailing when it’s cool.

4. It’s warm and cloudy in June in Ho Chi Minh City.

5. We often go skiing in winter.

B. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently. (0.5 pt)

1. A. play

B. fall

C. game

D. always

2. A. big

B. time

C. fine

D. light

3. A. volleyball

B. basketball

C. never

D. packet

4. A. favorite

B. lemonade

C. potato

D. soda

5. A. ear

B. head

C. heavy

D. bread

II. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence. (1.5pt)

1. What is Lan doing now? – She ________ aerobics.

A. is doing

B. are doing

C. does

D. do

2. I’d like _________ apple, _________ orange and _________ bananas, please!

A. a – a – some

B. an – an – some

C. an – an – a

D. a – a – an

3. I want a _________ of chocolates.

A. can

B. bottle

C. box

D. tube

4. Minh likes _________.

A. weather warm

B. warm weather

C. warm

D. hot

5. What’s the _________ like in the summer?

A. sun

B.hot

C. weather

D. season

6. How __________ do you play badminton? – Three times a week.

A. much

B. many

C. long

D. often

III. Match a question in column A to a suitable answer in column B. (1 pt)

A

B

1. How often does Minh play soccer?

2. Would you like some noodle?

3. What do you do in your free time?

4. Which sports does Nam play?

A. He plays soccer

B. I listen to music.

C. He plays soccer twice a week.

D. No, thanks. I’m not hungry.

C. READING

I. Read the following passage and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (1 pt)

Mr Lam lives in the country. He gets up early, at about five thirty. He starts his work at half past six o’clock. His big meal of the day is lunch at twelve o’clock. He often has meat, potatoes, vegetables and chicken for lunch. At five o’clock, he finishes his work and plays sports. He plays basketball with his friends three times a week. He often has a cup of coffee in his free time. On the weekend, he sometimes goes walking in the mountains.

1. Where does Mr Lam live?

A. in the city

B. in the country

C. in an apartment

D. in a small town

2. What is his big meal of the day?

A. breakfast

B. lunch

C. dinner

D. evening

3. How often does he play basketball?

A. once a week

B. twice a week

C. three times a week

D. four times a week

4. What does he do in his free time?

A. He plays soccer

B. He watches TV

C. He goes walking

D. He has a cup of coffee

II. Read the passage carefully then answer the questions below. (1.5 pts)

There are four seasons in a year in my country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, the weather is usually warm. Sometimes it’s cold but not very cold. There are many flowers in the spring. After spring, it is the summer. In the summer, the days are long and the nights are short. I often go fishing in the summer. Fall is a nice season. The weather is often cool. In the winter, it’s usually very cold. I always wear warm clothes in the winter.

Questions:

1. How many seasons are there in a year in your country?

2. What do you often do in the summer?

3. Do you wear warm clothes in the winter?

D. WRITING

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.(1.5 pts)

1. When it’s cool, Lan plays table tennis.

⇒ Lan ______________________________________ .

2. I like chiken.

⇒ My ____________________________________ .

3. Her hair is long, it is black.

⇒ She has ________________________________ .

II. Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences. (1pt)

1. I / often / jogging / in / don’t / go / evening / the /.

⇒ __________________________________________ .

2. at / 7 o’clock / Ba / has / breakfast / morning / every /.

⇒ __________________________________________.

ĐÁP ÁN

A. LISTENING: (Tỉ lệ 20%)

Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (4 items x 0.5 = 2.0 pts)

2. F; 3. F; 4. T; 5. T

B. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION (Tỉ lệ 30%)

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently. (5 items x 0.1 = 0.5 pt)

1. B; 2. A; 3. C; 4. D; 5. A

II. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence. (6 items x 0.25 = 1.5 pts)

1. A; 2. B; 3. C; 4. B; 5. C; 6. D

III. Match a question in column A to a suitable answer in column B. (4 items x 0.25 = 1.0 pt)

Xem thêm 

1. C; 2. D; 3. B; 4. A

C. READING (Tỉ lệ 25%)

I. Read the following passage and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (4 items x 0.25 = 1.0 pt)

1. B; 2. B; 3. C; 4. D

II. Read the passage carefully then answer the questions below. (3 items x 0.5 = 1.5 pts)

1. There are four seasons (in a year in my country).

2. I often go fishing (in the summer).

3. Yes, I do.

D. WRITING (Tỉ lệ 25%)

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. (3 items x 0,5 = 1.5 pts)

1. Lan plays table tennis when it’s cool.

2. My favorite food is chicken.

3. She has long black hair.

II. Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences. (2 items x 0.5 = 1.0 pt)

1. I don’t often go jogging in the evening.

2. Ba has breakfast at 7 o’clock every morning.

or: Every morning, Ba has breakfast at 7 o’clock.

V. Đề thi giữa kỳ 2 tiếng Anh lớp 6 có đáp án – Đề số 5

A. PHONETICS

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (1.0pt)

1. A. washes

B. beaches

C. watches

D. goes

2. A. breakfast

B. bread

C. tea

D. head

3. A. cook

B. country

C. city

D. vacation

4. A. rice

B. fine

C. drive

D. capital

B. GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS

I. Choose the word or phrase marked A, B, C or D that best fits the blank space in each sentence. (2.5pts)

1. ___________ color are her eyes?

A. How

B. Which

C. What

D. Where

2. How do you feel? – I feel _____________.

A. black

B. green

C. tall

D. tired

3. How ___________ oranges does she want?

A. much

B. many

C. far

D. often

4. How ___________ are two cakes? – They’re 10.000 dong.

A. many

B. heavy

C. much

D. tall

5. Would you like some rice and chicken? – No, thanks. We are ___________.

A. strong

B. full

C. thirsty

D. hungry

6. There aren’t ___________ people in the room.

A. some

B. any

C. a D.

A & B are correct

7. We are hungry. We would like some ___________.

A. orange juice

B. bread

C. soda

D. water

8. Do you help your parents ___________ the housework?

A. with

B. about

C. for

D. at

9. She ___________ table tennis now.

A. plays

B. playing

C. is playing

D. is going to play

10. There are ten fingers in two hands and also ten ___________ in two feet.

A. knees

B. legs

C. teeth

D. toes

II. Match each question in column A with its suitable answer in B (1.5pts)

A

B

1. How often does she go to the zoo?

2. What is the weather like in the winter?

3. What does she do in her free time?

4. What is she going to do this afternoon?

5. Which sports does she play?

6. What is there to drink?

A. She does aerobics.

B. She reads books.

C. There is some apple juice.

D. It’s often cold.

E. She is going swimming.

F. She often does.

G. She goes there by bus.

C. READING

Read the passage, then answer the questions below (2.5pts)

I’m Manh. I’m a student at Ly Tu Trong Secondary School. There are four seasons in a year. I like the fall best because it is the season of fruits and the weather is not cold or hot. It’s cool. I like cool weather. The sky is always blue and very high. I usually go jogging in the morning and fly kites in the afternoon. The weather is very nice and I never feel tired.

Questions:

 1. What is his name?
 2. Which school does he go to?
 3. Why does Manh like the fall best?
 4. What is the sky like in the fall?
 5. Does he usually go jogging in the morning?

D. WRITING

Use the words or phrases given below to complete a passage about Miss Hoa. An example (0) is done for you. (2.5pts)

Miss Hoa / my teacher.

=> Miss Hoa is my teacher.

 1. She / twenty-six years old.
 2. She / very beautiful.
 3. She / oval face / round eyes/ full lips / long black hair / small nose.
 4. Her favorite sports / badmintonand aerobics.
 5. She/ like / fish / orange juice.

ĐÁP ÁN

Questions

Answer keys

A. Phonetics

(1.0 pt)

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. D 2. C 3. C 4. D

B. Grammar -Vocabulary- Language functions

(4.0 pts)

I. Choose the word or phrase marked A, B, C or D that best fits the blank space in each sentence. (2.5pts)

1. C 2. D 3. B 4. C 5. B

6. B 7. B 8. A 9. C 10. D

II. Match each question in column A with its suitable answer in B (1.5pts)

1. F 2. D 3. B 4. E 5. A 6. C

C. Reading

(2.5 pts)

Read the passage, then answer the questions below. (2.5pts)

1. His name/ He’s Manh. (0.5) OR: Manh (0.25)

2. He goes to Ly Tu Trong Secondary School. (0.5)

OR: Ly Tu Trong Secondary School. (0.25)

3. (Manh/He likes the fall best) because it is the season of fruits and the weather is not cold or hot. It’s cool. (0.5)

OR: (Manh/He likes the fall best) because it is the season of fruits and the weather is cool. (0.5)

OR: (Manh/He likes the fall best) because it is the season of fruits and the weather is not cold or hot. (0.5)

4. The sky/ It is always blue and very high. (0.5)

OR: Blue and very high. (0.25)

5. Yes, he does. (0.5) OR: Yes (0.25)

– a correct full answer = maximum point = 0.5

– a full answer with incorrect grammar and correct information = a correct short answer = 0.25.

D. Writing

(2.5 pts)

Use the words or phrases given below to complete a passage about Miss Hoa. An example (0) is done for you. (2.5pts)

1. She is twenty-six years old. (0.5)

2. She is very beautiful. (0.5)

3. She has an oval face, (0.25) round eyes, full lips, long black hair and a small nose. (0.25)

4. Her favorite sports are badminton and aerobics. (0.5)

5. She likes (0.25) fish and orange juice. (0.25)

VI. Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án – Đề số 6

A. PHONETICS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others.(1pt)

1.

A. round

B. shoulder

C. mountain

D. mouth

2.

A. dozen

B. potato

C. onion

D. brother

3.

A. kite

B. skip

C. fried

D. iced

4.

A. thin

B. mouth

C. thirsty

D. their

II. Pick out the word that has main stress on a different syllable from the rest. (0,5pt)

5. A. potato B. banana C. tomato D. lemonade

6. A. sausage B. menu C. potato D. toothpaste

B.VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Multiple choice (2,5pts)

7. They like games. They ……………………….. soccer at the moment.

A. are playing

B. plays

C. play

D. runs

8. Iced- tea, lemonade, soda, coffee and orange juice are…………………… .

A. vegetables

B. fruits

C. drinks

D. food

9. Would you like ………… noodles?- Yes, a bowl of noodles. Thanks.

A. any

B. an

C. some

D. a

10. What would she like ………?- A glass of lemonade, please.

A. to eat

B. to drink

C. drinking

D. to play

11. How ……….. are these purple dresses? – They are seven hundred thousand dong.

A. many

B. old

C. much

D. tall

12. Her face …… round and her fingers …….long.

A. is-are

B. is -is

C. are -is

D. are-are

13. How many cans of soda…………Ha ………………?

A. does-wants

B. does-want

C. do-want

D. do-wants

14. He feels very hungry. He wants some……………..

A. noodles

B. soap

C. onion

D. toothpaste

15. There isn’t -rice in the bag.

A. any

B. some

C. a

D. an

16. How………boxes of cookies do you need?- Half a dozen.

A. many

B. much

C. old

D. tall

II. Supply the correct verb form to complete the following sentences. (0,5pt)

17. My friends and I (run) …………. in the school yard at the moment.

18. Khanh usually plays sports after school, but sometimes he (fly)……….his kite.

III. Supply the correct word form to complete the following sentences. (0,5pt)

19. I would like a ……………rice and an orange juice, please. (fry)

20. My sister is a…………….. She is tall and strong. (gym)

C. READING

I. Fill in each numbered gap with one suitable word to complete the following passage. (1,25pt)

vegetables breakfast playing any cooking Phuong is a student in grade 7 at Trung Hoa secondary school. She is thirteen years old. She lives in an apartment next to school. She is never late for school. Every morning, she often has a big breakfast with noodles, eggs and milk for (21)……… and then she rides to school at 7a.m. She always likes (22)……… badminton and watching TV in her free time. She usually has a lot of homework everyday.

On the weekends, sometimes, she goes to the market with her mother. They often buy fruit, food and vegetables. Phuong likes (23)……… so she always buys cabbages, beans, peas, carrots, tomatoes and letuces. Her mother likes meat so she buys beef, fish and chicken. They don’t have (24)…….. rice so her mother needs twenty kilos of rice.

Now, they are in the kitchen, Phuong is washing vegetables for her mother. Her mother is (25)…….. rice and meat. They have rice, beef, cabbages and beans for dinner.

II. Read the letter carefully and answer the questions. (1.25pts)

26. How old is Phuong?

->…………………………………………………………………………..

27. Does she have a small breakfast?

-> …………………………………………………………………………

28. Does she like playing badminton?

-> …………………………………………………………………………

29. How much rice does her mother need?

-> ……………………………………………………………………..

30. Is Phuong cooking now?

-> ……………………………………………………………………….

D. WRITING

I. Make sentences using the suggested words. (1,25pts)

31. My teacher / tall/ slim.

…………………..………………………………………

32. She /have/ long/curly/brown /hair.

…………………………………………………………

33. Her eyes/ blue/and/ her/hair/ purple.

…………………………………………………….

34. Huy/would/like/ some/ bread/ and/milk/breakfast.

……………………………………………………………………………………………

35. Be/ there/any/ rice / dinner?

………………………………………………………………

II. Make question for the underlined part in each sentence. (1,25pts)

36. What…………………………………………………..?- I’d like some milk.

37. How………………………………………………………………………….?- A dozen eggs is 25,000 dong.

38. How ………………………………………………………………………….? – Binh feels hot and thirsty.

39. How……………………………………………………. ….?- She wants two kilos of beef.

40. How …………………………………………………………?- They want a dozen oranges.

E. LISTENING

I. Listen and fill in the blanks with the words you hear to complete the passage. (1,25pts)

Mrs Huong is our teacher of (41) …………….at Trung Hoa Secondary School. She is tall and (42)……………… She has short blond hair. She has a square (43)………… Her eyes are brown. She has full lips and small (44)……………. teeth. She likes yogurt and sea food. She also likes eating fruit and vegetables but she doesn’t like stir – fried vegetables. Her favorite (45)…………. are apple juice and iced tea.

ĐÁP ÁN

A. PHONETICS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others. (1pt)

1. C 2. B 3. B 4. D

II. Pick out the word that has main stress on a different syllable from the rest. (0,5pt)

Xem thêm  Trường THPT An Minh: Địa chỉ uy tín cho tương lai con em bạn!

5. B. banana 6. C. potato

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Multiple choice (2,5pts)

7. A. are playing 8. B. fruits

9. C. some 10. B. to drink

11. C. much 12. A. is-are

13. B. does-want 14. A. noodles

15. A. any 16. A. many

II. Supply the correct verb form to complete the following sentences. (0,5pt)

17. are running 18. flies

III. Supply the correct word form to complete the following sentences. (0,5pt)

19. fried 20. gymnast

C. READING

I. Fill in each numbered gap with one suitable word to complete the following passage. (1,25pt)

21. breakfast 22. playing

23. vegetables 24. any

25. Cooking

II. Read the letter carefully and answer the questions. (1.25pts)

26. She was thirty years old.

27. No, she doesn’t./ No, she does not.

28. Yes, she does.

29. Her mother needs twenty kilos of rice./ Her mother needs 20 kilos of rice.

30. No, she isn’t./ No, she not.

D. WRITING

I. Make sentences using the suggested words. (1,25pts)

31. My teacher is tall and slim.

32. She has a long curly brown hair.

33. Her eyes are blue and her hair is purple.

34. Huy would like some bread and milk for breakfast.

35. Is there any rice for dinner?

II. Make question for the underlined part in each sentence. (1,25pts)

36. What would you like to drink?

37. How much is a dozen eggs?

38. How does Binh feel?

39. How many kilos of beef does she want?

40. How many oranges do they want?

Tapescript:

Mrs. Huong is our teacher of math. She is tall and heavy. She has short blond hair. She has a square face. Her eyes are brown. She has full lips and small white teeth. She likes yogurt and sea food. She also likes eating fruit and vegetables but she doesn’t like stir – fried vegetables. Her favorite drinks are apple juice and iced- tea. She does aerobics everyday because she loves sports. She also goes jogging on weekends. She often watches T.V and reads books in her free time. She usually cooks meals after work. Now she is cooking in the kitchen. Her husband and children are playing chess in the living room. They are always happy.

VII. Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án – Đề số 7

Odd one out

1.

A. weather forecast

B. remote control

C. game show

D. sport

2.

A. dentist

B. work

C. architect

D. nurse

3.

A. international

B. local

C. national

D. boring

4.

A. fantastic

B. boring

C. wonderful

D. beautiful

5.

A. prepared

B. went

C. took

D. had

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1. A. bothB. teethC. smoothD. fourth2. A. broadB. coastC. soapD. boat3. A. replyB. shyC. worryD. dry4. A. knowB. cowC. slowD. show5. A. combB. climbC. suburbD. bomb

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

1. It ________ (be) a great film in 2010.

2. When I (get) ________ home last night, I (be)________ very tired and I (go)________ straight to bed.

3. I don’t like ________(swim) in the pool at the sport center.

4. John never ________ (see) High School Musical before.

5. Albert Einstein ________(die) in 1955.

Give the correct form of the words in the brackets in each of the following sentences.

1. The population of Washington is ________ than that in Berlin. (big)

2. Is London one of the ________ cities in the world? (expensive)

3. Ho Chi Minh City is ________ than Da Nang. (busy)

Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F)

Smoke and waste chemicals are polluting the air and our environment. Smoke from cars, buses, trucks and motorbikes are very harmful. We are wasting too much power. We are producing too much trash. This is polluting the land, the rivers and the oceans, too. What should we do to protect our environment? We should save water and electricity. We shouldn’t leave our trash in the country. We should collect used paper, bottles and cans. We can recycle them to save the natural resources.

1. Waste chemicals cause air pollution.

2. Smoke from vehicles are not harmless.

3. Trash is polluting the land, the rivers and the oceans.

4. We can do nothing to protect our environment.

5. Used bottles and cans can not be recycled.

Complete the second sentence using the word given, so that it has a similar meaning to the first one

1. I like cartoons. I don’t watch them much. (although)

………………………………………………………

2. It’s the first time that I have ever talked to a foreigner. (never)

………………………………………………………

3. No cities in Vietnam are more crowded than Ho Chi Minh City.

Ho Chi Minh City ……………………………………

4. Peter is a good swimmer.

Peter is good……………………………………………….………………

5. Hugo finds it interesting to play sports in his free time.

Hugo is interested..……………………………………………………

ĐÁP ÁN

Odd one out

1 – B; 2 – B; 3 – D; 4 – B; 5 – A;

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1 – C; 2 – A; 3 – C; 4 – B; 5 – C;

Give the correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences

1. It ___was_____ (be) a great film in 2010.

2. When I (get) __got______ home last night, I (be)___was_____ very tired and I (go)___went_____ straight to bed.

3. I don’t like ___swimming_____(swim) in the pool at the sport center.

4. John has never ____seen____ (see) High School Musical before.

5. Albert Einstein ____died____(die) in 1955.

Give the correct form of the words in the brackets in each of the following sentences.

1. The population of Washington is ____bigger____ than that in Berlin. (big)

2. Is London one of the ___most expensive_____ cities in the world? (expensive)

3. Ho Chi Minh City is _____busier___ than Da Nang. (busy)

Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F)

1 – True; 2 – True; 3 – True; 4 – False; 5 – False;

Complete the second sentence using the word given, so that it has a similar meaning to the first one

1 – Although I like cartoons, I don’t watch them much.

2 – I have never talked to a foreigner.

3 – Ho Chi Minh is the most crowded city in Vietnam.

4 – Peter is good at swimming.

5 – Hugo is interested in playing sports in his free time.

VIII. Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 6 năm 2022 có đáp án – Đề số 8

Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1. A. play B. marathon C. Saturday D. hat

2. A. the B. get C. chess D. tennis

3. A. every B. we C. very D. exercise

4. A. bed B. dress C. me D. bell

5. A. head B. bread C. teacher D. weather

Choose the correct answer.

1. ‘______ do you like the most on Doraemon?’ – ‘Nobita. He’s so funny.’

A. Who

B. What

C. Where

D. Why

2. ‘What’s your favourie ______.’ – ‘I like swimming.’

A. game show

B. sport

C. subject

D. game

3. We learn a lot from Discovery Channel. This channel is ______.

A. cute

B. live

C. educational

D. long

4. ‘______ do you like the Wildlife programme?’ – Because I love animals.

A. What

B. Who

C. Where

D. Why

5. ______ to get up early to do some exercise. It’s good for you.

A. Try

B. Don’t try

C. Not try

D. Trying

6. _____ the lift when there is fire. It’s very dangerous.

A. Using

B. Not use

C. Use

D. Don’t use

7. _____ the dog. It’s very fierce and harmful.

A. Not touch

B. Touch

C. Don’t touch

D. Touching

8. Pele ______ born in 1940 in Brazil.

A. is

B. were

C. was

D. are

Give the correct tenses of the verbs in brackets to complete each of the following sentences.

1. There _________(be) some interesting films on TV last week.

2. I ___________(be) at the gym yesterday.

3. My dad (play) _________ a lot of tennis some years ago.

4. I ___________ (not, see) you at the English club yesterday afternoon.

5. _________ (you, sleep) well last night?

Read and fill in the blanks.

Tom: Hi there.

Ben: Hello Tom. Did you enjoy your holiday?

Tom: Yes, It (1. be) …………………. great. I (2. visit) …………………. many interesting places, but I (3. not have) …………………. much time to buy souvenirs. I (4. go) …………………. to the beach and (5. sunbathe) …………………. at weekend. How about your trip to England?

Ben: Oh, It (6. not be) …………………. so good.

Tom: Really? What (7. do) …………………. you do there?

Ben: I (8. get) …………………. sick, so I (9. stay) …………………. in the hotel and (10. watch) …………………. a football match.

1. A. was B. were C. is D. be

2. A. visit B. was visit C. visited D. has visited

3. A. don’t have B. didn’t have C. not had D. didn’t has

4. A. go B. was go C. went D. goes

5. A. sunbathed B. did sunbathe C. don’t sunbathe D. was sunbathe

6. A. wasn’t B. weren’t C. am not D. not was

7. A. do B. done C. doing D. did

8. A. got B. have got C. was get D. to get

9. A. staying B. stayed C. to stay D. did stay

10. A. watched B. watching C. to watch D. has watched

ĐÁP ÁN

Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1 – A; 2 – A; 3 – B; 4 – C; 5 – C;

Choose the correct answer.

1 – A; 2 – B; 3 – C; 4 – D;

5 – A; 6 – D; 7 – C; 8 – C;

Give the correct tenses of the verbs in brackets to complete each of the following sentences.

1. There _____were____(be) some interesting films on TV last week.

2. I _____was______(be) at the gym yesterday.

3. My dad (play) _____played____ a lot of tennis some years ago.

4. I ______didn’t see_____ (not, see) you at the English club yesterday afternoon.

5. ____Did you sleep_____ (you, sleep) well last night?

Read and fill in the blanks.

1 – A ; 2 – C ; 3 – B ; 4 – C ; 5 – A;

6 – A ; 7 – D ; 8 – A ; 9 – B ; 10 – A

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 năm 2022 – Đề 1 MỚI

* Xem thêm Bộ đề thi thử giữa kì 2 lớp 6 môn Anh năm 2022 có đáp án:

Bộ đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 6 năm 2021 – 2022

Đề thi tiếng Anh lớp 6 giữa học kì 2 năm 2021 – 2022 số 2

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 6 năm 2021 – 2022 số 1

Ngoài Bộ đề thi giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án, các bạn có thể tham khảo Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.