Ghi rõ ngày/tháng/năm mà bạn mong muốn đăng ký dự thi.